Hiåvollan

Forollhogna nasjonalpark

Endalen landskapsvernområde er på 35,6 km2 og ligger i den sørvestlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfatter den sørlige delen av Endalsdalen som er en relativt åpen dal. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk i lang tid.

Området omfatter den sørlige delen av Endalen som er en relativt åpen dal. I dalbunnen renner elva Ena som renner sammen med Bua lengre nord. Bergartene i området forvitrer lett og gir opphav til et næringsrikt jordsmonn. Det er også store mengder glacifluviale avsetninger i området (fra smeltevannselver).

De vanligste typene fjellbjørkeskog på vest og østsiden er lav/mose – og lyngskogvegetasjon og lågurtskogvegetasjon. På øst- og nordsiden er kulturpåvirkningen vesentlig større, og dette gir seg utslag i en artsrik vegetasjon. Utmarksslått, beiting, lauing og hogst har her skapt en engpreget fjellbjørkeskog med ulike stadier av gjengroing. Det er spesielt gjort interessante funn av beitemarkssopp i området, i tillegg til at antallet registrerte karplanter er svært høyt, også i nasjonal sammenheng.

Det er gjort ferskvannsbiologiske undersøkelser i Endalen som konkluderte med at produksjonen av organismer er svært høy. Området inneholder også interessante ornitologiske områder. Seterdriften har skapt et særpreget landskap, både med hensyn til bebyggelse og utmark. Her er det flere verdifulle seteranlegg, bruer, klopper, steinalderboplasser, fangstsystemer, slagghauger, jernvinner, hustufter, tjæremiler, samiske kulturminner. De eldste registreringer av setring i Endalen skriver seg fra siste halvdel av 1600-tallet. I 1907 var det ca. 20 setrer i drift i Endalen.

Anbefalt besøksmål: Blåola og Blåolbua i Endalen.

Formål med vernet

Formålet med opprettelsen av Endalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Forvaltningsplan

Det er utarbeidet en felles forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvern-områder, datert 2005.

Relaterte dokumenter

Forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Forddalen (pdf)

Verneforskrift for Endalen landskapsvernområde

Kart og faktaark fra naturbase (DN)

Anbefalt litteratur:

Voll, Per Gunnar. 2009. Buene i Budaslfjella

Forollhogna nasjonalpark